Regulamin Domu Nad Rogalami

Serdecznie witamy Państwa w Domu „Nad Rogalami”!

Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszym Domu Nad Rogalami. Mamy nadzieję, że pobyt u nas na długo pozostanie w ciepłych wspomnieniach.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem, który wyjaśnia zasady korzystania z naszego Domu, porządkuje wzajemne prawa, obowiązki i relacje i ma przede wszystkim zapewnić Państwu bezpieczny, bezstresowy i komfortowy pobyt i odpoczynek.

Regulamin „Nad Rogalami”

§ 1
Zasady ogólne

 1. Osoba, która zawarła umowę z firmą Małgorzata Węgierek „Nad Rogalami”, Rogale 29, 19-330 Stare Juchy (dalej jako „Nad Rogalami” lub „Dom”), krótkotrwałego najmu pokoju (dalej jako „Gość”) ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz stosowania się do jego postanowień.
 2. Regulamin określa zasady przebywania oraz korzystania z Domu.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy wiążącej Gości i „Nad Rogalami”, a dokonanie rezerwacji lub korzystanie z obiektu jest tożsame z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach 8:00-20:00.
 5. Doba pobytu w „Nad Rogalami” rozpoczyna się o godzinie 13.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu. Życzenie przedłużenia doby, proszę zgłaszać dzień przed zakończeniem pobytu. Postaramy się w miarę możliwości spełnić to życzenie, w zależności od dostępności miejsc.
 6. „Nad Rogalami” serwowane są następujące posiłki: śniadanie o godzinie 9.00 oraz obiadokolacja o godzinie 17.00.

§ 2
Zasady pobytu gości

 1. Gość zobowiązany jest do:
  a. używania obiektu w sposób zgodny z umową oraz jego przeznaczeniem,
  b. utrzymywania nieruchomości oraz ruchomości we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym,
  c. dbania i chronienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poszczególnych elementów budynków, pokoi, wyposażenia oraz otoczenia.
  d. bezzwłocznego zgłaszania personelowi wszelkich uszkodzeń oraz awarii zauważonych w obiekcie,
  e. zachowywania czystości zarówno w budynkach, jak i jego otoczeniu,
  f. poszanowania mienia wszystkich osób przebywających w obiekcie.
  g. zapewnienia, aby zasady określone w pkt a – f przestrzegane były także przez inne osoby, z którymi Gość przebywa w „Nad Rogalami”.
 2. Gościom i osobom, które z nimi przebywają w „Nad Rogalami” zabrania się:
  a. wnoszenia i przechowywania na terenie obiektu materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących, wydzielających odrażający zapach, butli gazowych i innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia innych osób,
  b. używania grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju; nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych,
  c. podejmowania jakichkolwiek zachowań (działań i zaniechań) narażających zdrowie lub życie ludzi i zwierząt,
  d. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować uszkodzenia lub zniszczenia nieruchomości, jej części składowych: budynków, składników infrastruktury i wyposażenia obiektu, w tym drzew i innych roślin,
  e. palenia wyrobów tytoniowych, w tym – papierosów elektronicznych,
  f. używania otwartego ognia, rozpalania ognisk bez wyraźnej zgody personelu „Nad Rogalami” w miejscu wskazanym przez personel oraz przy zachowaniu wszystkich niezbędnych środków ostrożności.
  g. wyrzucania śmieci w miejsca, które nie są do tego przeznaczone,
  h. poruszania się i przebywania w miejscach zarezerwowanych do wyłącznego użytkowania przez personel Domu,
  i. przenoszenia, zabierania i dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w składniki wyposażenia obiektu, a w szczególności takie jak: meble, obrazy, wazony, naczynia, inne elementy wystroju i dekoracji, lampy, kominki, urządzenia AGD i RTV, sprzęt elektroniczny, urządzenia sanitarne itd.
 3. Posiadamy własne zwierzęta (pies oraz 2 koty) i ponieważ dbamy o ich dobrostan – akceptujemy obecność zwierząt domowych naszych Gości tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i podaniu rasy oraz wielkości pupila. Opłata za pobyt zwierzaka wynosi 30 zł za dobę. Opiekun zwierzęcia jest zobowiązany także do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Zwierzęta nie mogą przebywać same w pokojach bez opiekuna. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie „Nad Rogalami”. Gość zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta na terenie „Nad Rogalami”.

§ 3
Odpowiedzialność

 1. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa „Nad Rogalami” nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa Gościom ani osobom przebywającym na terenie obiektu na ich zaproszenie. W szczególności, „Nad Rogalami” nie zapewnia opieki ratownika wodnego, a goście i osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym korzystają z dostępu do jeziora, w szczególności z kąpieli w jeziorze, na własną odpowiedzialność.
 2. Gość, zapraszając na teren obiektu osobę trzecią, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za jej zachowania, w tym m.in. ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez taką osobę.
 3. „Nad Rogalami” nie zapewnia opieki małoletnim. Za zachowania dzieci, w tym ewentualnie wyrządzone przez nich szkody, odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 4. „Nad Rogalami” nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie obiektu pieniądze, kosztowności i inne przedmioty, chyba że zostały oddane personelowi „Nad Rogalami” celem złożenia ich do depozytu.
 5. „Nad Rogalami” zapewnia miejsca parkingowe niestrzeżone.
 6. „Nad Rogalami” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych.
 7. „Nad Rogalami” nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez Gościa, w stosunku do innych Gości, osób i podmiotów przebywających na terenie obiektu.
 8. Gość powinien zawiadomić właściciela lub personel o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. „Nad Rogalami” nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 10. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, w szczególności związane z brakiem zasilania lub wody.

§ 4
Rezerwacje i płatności

 1. Rezerwacja terminu pobytu w „Nad Rogalami” może zostać dokonana telefonicznie na numer telefonu: 601278639 lub pocztą elektroniczną na adres: dom@nadrogalami.pl
 2. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji jest wpłata zaliczki odpowiadającej 50% wartości opłaty za pobyt i usługi dodatkowe na rachunek bankowy „Nad Rogalami” podane w wiadomości potwierdzającej rezerwację w terminie 24 godzin od jej otrzymania.
 3. Pozostała kwota opłaty za pobyt, pomniejszona o wartość wpłaconej zaliczki winna zostać uregulowana w momencie zameldowania w „Nad Rogalami”. Płatności można dokonać gotówkowo lub bezgotówkowo.
 4. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, zaliczka wpłacona przez gościa ulega zwrotowi. W przypadku odwołania rezerwacji pobytu w terminie krótszym, „Nad Rogalami” pobiera opłatę w wysokości wpłaconej zaliczki.

§ 5
Inne

 1. Cisza nocna na terenie obiektu obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 8:00 dnia następnego.
 2. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez gości na terenie „Nad Rogalami” mogą zostać odebrane osobiście lub odesłane przez adres wskazany przez gościa, na jego koszt.
 3. Pozostawione przedmioty będą przechowywane w „Nad Rogalami” przez okres 3 miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te będą wyrzucone.
 4. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług „Nad Rogalami” nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości i funkcjonowania obiektu. „Nad Rogalami” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę, w szczególności osobie, która w ocenie personelu „Nad Rogalami” wykazuje zachowania agresywne, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub w inny sposób narusza postanowienia Regulaminu, spokój czy zasady współżycia społecznego. Personel „Nad Rogalami” może usunąć taką osobę z terenu obiektu, a osoba ta nie zachowuje wówczas prawa do zwrotu czy rozliczenia opłaty za cały okres pobytu, jaki obejmuje jego/jej rezerwacja.
rezerwacja